2010-11-04 07:40

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 4 listopada 2010 r. raportu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za trzy kwartały 2010 r., w tym: komentarza Zarządu PKO Banku Polskiego SA do wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2010 r. oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartały 2010 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski.

Pliki do pobrania