2011-07-29 11:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA ("Bank"), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fort Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (FM) z siedzibą w Warszawie w dniu 28 lipca 2011 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu FM i otwarciu jej likwidacji z dniem 28 lipca 2011 roku. Likwidacja następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FM powołało likwidatora w osobie pana Zbigniewa Waraksy. Do uchwały o powołaniu likwidatora wspólnik Dom Development SA wniósł sprzeciw. Zgłoszenie otwarcia likwidacji zostanie dokonane do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. O dacie zgłoszenia Bank poinformuje niezwłocznie w raporcie bieżącym. Fort Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest spółką zależną Qualia Development Sp. z o.o., która jest jednostką zależną Banku.