2005-12-14 16:51

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w 13 grudnia 2005 otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej informację, że w okresie od dnia rozpoczęcia udostępniania akcji osobom uprawnionym tj. od 6 kwietnia 2005 r., do dnia 30 listopada 2005 roku, Skarb Państwa zbył nieodpłatnie na rzecz uprawnionych pracowników 103.563.431 akcje Banku, stanowiące 10,36% łącznej liczby akcji PKO BP SA, uprawniające do 103.563.431 głosów, tj. 10,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ponadto, Skarb Państwa przydzielił – do 5 grudnia 2005 r. – uprawnionym inwestorom 3.525.412 akcji premiowych Banku, stanowiących 0,35% łącznej liczby akcji PKO BP SA, uprawniających do 3.525.412 głosów, tj. 0,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Na dzień 5 grudnia 2005 roku Skarb Państwa posiadał 515.911.157 akcji Banku, stanowiących 51,59% kapitału zakładowego, co uprawnia do 515.911.157 głosów, stanowiących 51,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO BP SA.