2006-10-31 17:03

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2006 r. została zawarta umowa sprzedaży przez Bank 145.881 udziałów w spółce Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 540 zł każdy na rzecz Europa Hawk S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, nie powiązanego z PKO BP SA. Pakiet udziałów stanowiący przedmiot transakcji stanowi 50,436% kapitału zakładowego oraz 50,436% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hotelu Jan III Sobieski Sp. z o.o. Po zbyciu udziałów PKO BP SA nie posiada udziałów w Hotelu Jan III Sobieski Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 46.514.266,92 zł. Wartość ewidencyjna zbywanego pakietu udziałów w księgach rachunkowych Banku wynosiła 47.667.819,79 zł. Zbyte aktywa stanowiły krótkoterminową lokatę kapitałową emitenta. Zbyte aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Hotelu Jan III Sobieski Sp. z o.o.