2010-12-28 14:46

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. Bank zawarł 2 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości 2.500.000.000 zł (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Pierwsza umowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego została zawarta na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.250.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Druga umowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego została zawarta na okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.250.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie nieodwoływanego pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, płatne w okresach miesięcznych. Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umów spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.