2012-06-29 08:43

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd. („Moody’s”) w dniu 28 czerwca 2012 r. obniżyła potencjalny rating dla długu podporządkowanego PKO Banku Polskiego w ramach programu emisji euroobligacji (MTN). Moody's w dniu 28 czerwca 2012 r. obniżył do oceny (P)Baa3 z oceny (P)A3 potencjalny rating dla długu podporządkowanego PKO Bank Polskiego w ramach programu emisji euroobligacji (MTN) w związku z wycofaniem przez Moody’ s założenia dotyczącego systemowego wsparcia dla tej klasy długu. Obniżka ta jest wynikiem przeglądu zainicjowanego w listopadzie 2011 roku w zakresie ponownej oceny założenia, co do systemowego wsparcia dla długów podporządkowanych grupy banków europejskich. Obniżenie potencjalnego ratingu dla długu podporządkowanego do oceny Baa3 jest wynikiem konkluzji Moody’s, iż nie będzie systemowego wsparcia dla tej klasy długu. Wniosek ten wskazuje na postrzeganie Polski przez Moody’s w sposób podobny do innych krajów europejskich, w których systemowe wsparcie dla długu podporządkowanego może nie być dłużej wystarczająco przewidywalne dla wsparcia ratingu instrumentów służących do wzmocnienia kapitału. Jednocześnie PKO Bank Polski informuje, iż nie wyemitował żadnych podporządkowanych instrumentów dłużnych w ramach programu euroobligacji (MTN).