2005-12-22 16:51

Podstawa prawna: art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2005r. złożył do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienie o zamiarze nabycia przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą Warszawie od Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. 45.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Towarzystwo), reprezentujących 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. W wyniku nabycia akcji Towarzystwa, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA będzie posiadała 135.000 akcji stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, reprezentujących 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.