2007-12-07 22:34

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2007 r. Bank zawarł umowy związane z emisją obligacji ( umowa agencyjna i depozytowa, umowa dealerska) oraz umowę zobowiązującą do nabycia obligacji z jednym z klientów PKO BP SA ("Klientem"). Umowy zostały zawarte przez konsorcjum siedmiu banków. Konsorcjum banków zorganizuje program emisji obligacji o wartości do 6,2 mld zł. Oprocentowanie obligacji oparte jest na rynkowych stawkach referencyjnych skorelowanych z okresem zapadalności obligacji, płatnością kuponu odsetkowego bądź okresem wyliczenia odsetek dyskontowych od obligacji. Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone. W ramach umowy zobowiązującej do nabycia obligacji, Bank jest zobowiązany do nabycia łącznie do 500 mln PLN wyemitowanych papierów dłużnych w okresie do 18 m-cy. Umowy nie przewidują kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umów wynosi 1.188 mln PLN. Zawarcie umowy zobowiązującej do nabycia obligacji powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem: Umowa zobowiązująca do nabycia obligacji opisana powyżej, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.