2009-11-16 08:31

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 16 listopada 2009 r. śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za trzeci kwartał 2009 r., PKO BP S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania