2011-08-05 13:54

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA ("Bank"), informuje, że w dniu 4 sierpnia 2011 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało dokonane zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki Fort Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Fort Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest spółką zależną Qualia Development Sp. z o.o., która jest jednostką zależną Banku.