2005-12-23 16:52

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2005 r. Bank zawarł umowę kredytu konsorcjalnego z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez konsorcjum jedenastu banków, w tym PKO BP SA, kredytu konsorcjalnego obejmującego transzę A w wysokości 250 mln EUR (tj. 958.325.000 zł) oraz transzę B w wysokości 750 mln EUR (tj. 2.874.975.000 zł), z możliwością wykorzystania transzy A w EUR i USD oraz transzy B w EUR, USD, CZK lub PLN. Udział PKO BP SA w transzach wynosi odpowiednio 22,7 mln EUR (tj. 87.015.910 zł) i 68,2 mln EUR (tj. 261.431.060 zł). Okres kredytowania dla transzy A i B kredytu wynosi pięć lat, z możliwością wydłużenia o kolejne dwa lata. Oprocentowanie w/w kredytu oparte jest odpowiednio na stawce EURIBOR i LIBOR dla transzy A kredytu i odpowiednio na stawce EURIBOR, LIBOR, PRIBOR lub WIBOR dla transzy B kredytu, powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Kredytobiorcy. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu nie została zabezpieczona. Umowa kredytu konsorcjalnego przewiduje spełnienie przez Kredytobiorcę standardowych warunków zawieszających do uruchomienia transzy A i transzy B kredytu. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych z Kredytobiorcą w dniu podpisania ww. umowy wynosi 868,97 mln PLN. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana powyżej, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.