2006-11-28 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2006 r. Bank zawarł umowę programu emisji obligacji oraz umowę zobowiązującą do nabycia obligacji z jednym z klientów PKO BP SA („Klientem”). Umowy zostały zawarte przez konsorcjum sześciu banków. Konsorcjum banków zorganizuje program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł z możliwością emisji w EUR, USD, CZK lub PLN. Oprocentowanie obligacji oparte jest na rynkowych stawkach referencyjnych skorelowanych z okresem zapadalności obligacji i płatnością kuponu odsetkowego. Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone. W ramach umowy zobowiązującej do nabycia obligacji, Bank jest zobowiązany do nabycia:

  • krótkoterminowych papierów dłużnych do wysokości 50 mln PLN przez okres 1 roku od daty zawarcia umowy,
  • długoterminowych papierów dłużnych do wysokości 50 mln PLN przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowy nie przewidują kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umów wynosi 900,03 mln PLN. Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.