2007-12-21 18:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 r. Bank podpisał Aneks nr 3 („Ankes”) do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) z dnia 18 sierpnia 2003 r. zawartej pomiędzy PKO BP SA a Accenture Sp z o.o., Alnova Technologies Corporation S.L. oraz Asseco Poland S.A., działającymi jako Konsorcjum. Przedmiotem Aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. Za wykonanie prac objętych przedmiotem aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 10.227.763 USD (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy). Aneks nr 3 przewiduje zakończenie wdrożeń masowych ZSI na koniec listopada 2008r. Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż obejmuje ona istotny obszar dotyczący podstawowego zakresu działalności Banku oraz jest kontynuacją wcześniej ujawnionej umowy w Prospekcie Emisyjnym Banku, Aneksu nr 1 do tej umowy przedstawionego w Raporcie bieżącym nr 42/2004 oraz Aneksu nr 2 do tej umowy przedstawionego w Raporcie bieżącym nr 36/2007. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy Bank zawierał, w ramach bieżącej współpracy, z jednym z członków Konsorcjum – spółką Asseco Poland S.A., umowy dotyczące aktualnie działających w Banku systemów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.