2009-11-19 15:34

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł 3 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości do 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zawarte na okres 6 miesięcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Udział PKO BP S.A. w kwotach w/w kredytów obrotowych odnawialnych wynosi w sumie 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Umowy nie przewidują kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umów z wyłączeniem ww. umów wynosi 1.900.000.000 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset milionów złotych). Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowy kredytowe opisane w raporcie bieżącym nr 42/2009 są umowami o największej wartości zawartymi przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umów, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.