2012-07-05 12:44

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r. Bank zawarł umowę pożyczki („Umowa”) z jednym z klientów Banku („Klient”) na łączną kwotę 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych). Ostateczna spłata przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy nastąpi nie później, niż dnia 31 grudnia 2015 r. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych na aktywach Klienta. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 2.796.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych). Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Umowa, o której mowa w raporcie bieżącym nr 43/2012, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.