2004-10-10 17:37

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w uzgodnieniu z Wprowadzającym oraz za zgodą Oferującego informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym PKO BP SA w zakresie wskazanym poniżej:

w pkt. 2.8.2 Rozdziału III Prospektu zdanie pierwsze akapitu 8 otrzymuje brzmienie: W Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału wynoszącej 720.000.000 zł. Wprowadzający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany powyższej wartości. W przypadku dokonania takiej zmiany, informacja na jej temat zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie, określonym w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania Lokat Prywatyzacyjnych.

w pkt. 2.8.6.2 Rozdziału III Prospektu zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: W Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży, pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału wynoszącej 720.000.000 zł. Wprowadzający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany powyższej wartości. W przypadku dokonania takiej zmiany, informacja na jej temat zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie, określonym w art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania Lokat Prywatyzacyjnych.

w pkt. 2.8.6.2.2 Rozdziału III Prospektu akapit 4 otrzymuje brzmienie:

Lokaty Prywatyzacyjne będą przyjmowane w placówkach Banku, których lista stanowi Załącznik nr 10 do Prospektu, w okresie od czwartego dnia po opublikowaniu Prospektu do 21 października 2004 r., z zastrzeżeniem, że przyjmowanie lokat zakończy się przed upływem tego terminu, jeżeli środki zgromadzone na wszystkich złożonych Lokatach Prywatyzacyjnych osiągną kwotę określoną w pkt. 2.8.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.

w pkt. 2.8.6.2.5 Rozdziału III Prospektu akapit 3 otrzymuje brzmienie:

Iloczyn łącznej liczby Akcji, na które złożone zostaną zamówienia w Subtranszy Klientów Banku i Ceny Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto będzie kwotą nie większą niż określona w pkt. 2.8.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.

w Rozdziale X w załączniku nr 9 w Zasadach Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Łączna wartość wszystkich przyjętych przez Bank Lokat Prywatyzacyjnych nie może przekroczyć wartości określonej w pkt. 2.8.2 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP.

w Załączniku nr 9 w Zasadach Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Przyjmowanie Lokat Prywatyzacyjnych zakończy się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6, z chwilą gdy środki zgromadzone na wszystkich Lokatach Prywatyzacyjnych osiągną kwotę równą kwocie określonej w pkt. 2.8.2 rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP.

w Rozdziale X w załączniku nr 9 w Zasadach Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej ust. 24 otrzymuje brzmienie:

Bank w czasie rzeczywistym (on-line) będzie prowadził kontrolę łącznej wartości środków zgromadzonych na rachunkach Lokat Prywatyzacyjnych, tak aby łączna wartość wszystkich przyjętych przez Bank Lokat Prywatyzacyjnych nie przekroczyła wartości określonej w pkt. 2.8.2 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP.

w Rozdziale X w załączniku nr 11 Definicje i skróty, definicja: Subtransza Klientów Banku otrzymuje brzmienie:

Subtransza obejmująca Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży nie większej niż określona w pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu. Łączna liczba Akcji oferowanych w ramach tej Subtranszy jest równa sumie ilorazów następujących wartości: (i) kwot wszystkich poszczególnych Lokat Prywatyzacyjnych i (ii) Ceny Sprzedaży pomniejszonej o właściwe dyskonto, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych ilorazów jest zaokrąglony w dół do liczby całkowitej.