2005-03-29 17:01

Podstawa prawna: Paragraf 49 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29.03.2005 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2004 rok w wysokości 1 000 000 000 złotych, czyli 1 zł na jedną akcję. Zgodnie z art. 395 par 2 pkt 2 ksh oraz par. 35 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim przedstawieniu Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania zgodnie z par. 9 ust. 2 Statutu Banku. Rekomendacja w zakresie wypłaty dywidendy za 2004 rok jest zgodna z polityką dywidendy określoną w „Zasadach prowadzenia polityki w zakresie wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2004-2006” z prospektu emisyjnego akcji PKO BP S.A. Z uwagi jednak na wysokość współczynnika wypłacalności gwarantującą bezpieczne funkcjonowanie Banku, proponowana dywidenda za 2004 rok dotyczy części zysku wyższej niż 40%.