2012-01-20 15:58

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 8 lipca 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że wyrokiem z dnia 20 stycznia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.