2006-12-01 09:10

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 30 listopada 2006 r. zmieniła uchwałę Rady Nadzorczej Spółki powołującą Pana Sławomira Skrzypka do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKO BP SA, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 45/2006, w ten sposób, iż Pan Sławomir Skrzypek jest powołany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKO BP SA do czasu wyboru Prezesa Zarządu Banku. Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje, że Pan Jarosław Myjak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 30 listopada 2006 r. z powodu wątpliwości, co do prawdziwości złożonego przez niego oświadczenia lustracyjnego.