2007-12-31 17:13

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 grudnia 2007 r. został powiadomiony, iż Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. („BTK”) – spółka zależna od PKO BP (PKO BP jest właścicielem 100% akcji spółki BTK) w dniu 31 grudnia 2007 r. zbyło 25.500 akcji na okaziciela P.L. ENERGIA S.A. z siedzibą w Krzywopłotach k/Karlina o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.550.000 zł za cenę 5.999.742 zł. BTK dokonało sprzedaży akcji na rzecz P.L. Energia S.A., podmiotu nie powiązanego z PKO BP. P.L. Energia S.A. nabyła akcje celem ich umorzenia. BTK zbyło akcje po spełnieniu się wszystkich warunków przewidzianych w umowie sprzedaży z dnia 22 listopada 2007 r., które spełniły się w dniu 31 grudnia 2007 r. Wartość ewidencyjna zbytego pakietu akcji w księgach rachunkowych BTK wynosiła 5.999.742 zł. Pakiet akcji stanowiący przedmiot transakcji stanowił 20,32% kapitału zakładowego oraz 19,69% głosów na walnym zgromadzeniu P.L. Energia S.A. Po zbyciu akcji BTK nie posiada akcji P.L. Energia S.A. Zbyte aktywa stanowiły średnioterminową lokatę kapitałową BTK. Zbyte aktywa były uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczały 20% kapitału zakładowego P.L. Energia S.A.