2011-08-11 08:11

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 11 sierpnia 2011 r. skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2011 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu PKO Banku Polskiego SA z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

Pliki do pobrania