2006-12-05 16:56

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 4 grudnia 2006r. otrzymał od Julius Baer Investment Management LLC („Julius Baer”) zawiadomienie o zbyciu akcji powodującym zejście poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Julius Baer poinformował, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamia, że, w związku z zarządzaniem przez Julius Baer cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w wyniku zbycia przez klientów Julius Baer akcji PKO BP SA w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu 2 listopada 2006 r. Julius Baer posiada 53.614.887 akcji PKO BP SA, stanowiących 5,36% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 49.892.705 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO BP SA, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z zawiadomieniem, przed powyższym zbyciem akcji PKO BP SA Julius Baer posiadał 53.754.504 akcje PKO BP SA stanowiące 5,37% kapitału zakładowego PKO BP SA i uprawniające do wykonywania 50.032.223 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO BP SA, stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.