2009-12-07 14:48

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł umowę kredytową z jednym z klientów PKO BP S.A. („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu obrotowo - rewolwingowego w łącznej wysokości do 2.350.000.000 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Udział PKO BP S.A. w kwocie w/w kredytu obrotowo - rewolwingowego wynosi 763.750.000 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umowa o udzielenie kredytu obrotowo - rewolwingowego została zawarta do końca 2010 r. Umowa o udzielenie kredytu obrotowo - rewolwingowego została zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu obrotowo - rewolwingowego oparta jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umowy z wyłączeniem ww. umowy wynosi 2.400.000.000 zł (słownie: dwa miliardy czterysta milionów złotych). Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowy kredytowe opisane w raporcie bieżącym nr 42/2009 są umowami o największej wartości zawartymi przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umów, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.