2006-12-12 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) - zgodnie z informacją powziętą 12 grudnia 2006 r. - podaje do wiadomości, że spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA („BFL”), spółka zależna od Banku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła z Klientem, podmiotem zależnym od Kredytobiorcy Banku, umowy na łączną kwotę 3,7 mln zł netto. Zarząd Banku ponadto informuje, że - zgodnie z informacją powziętą 12 grudnia 2006 r. – w dniu 6 grudnia 2006 r. BFL zawarł 10 umów leasingu operacyjnego z Klientem. Przedmiotem umów jest leasing na rzecz Klienta 6 ciągników siodłowych i 4 naczep - cystern. Suma wszystkich opłat leasingowych z tytułu ww. umów wynosi 2,78 mln zł. Okres leasingu – 59 miesiące. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i weszły w życie w dniu podpisania. Umowy nie zawierają żadnych warunków rozwiązujących. Umowy nie przewidują kar umownych. Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank i jego spółki zależne z Kredytobiorcą Banku i podmiotami zależnymi od Kredytobiorcy Banku spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank i jego spółkę zależną z Kredytobiorcą Banku i jego podmiot zależny w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umów wynosi 1.003,7 mln PLN. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Banku: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.