2009-12-11 16:24

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 11 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Banku, zgodnie z uchwałą nr 40/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 1.000.000.000 zł do kwoty 1.250.000.000 zł w drodze emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji PKO BP S.A., po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 1.250.000.000, a struktura kapitału zakładowego Banku przedstawia się następująco:

  • 510.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda;
  • 105.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda;
  • 385.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda;
  • 250.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.