2011-08-11 15:48

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011 r. powziął informację o pozwach akcjonariusza Banku o stwierdzenie nieważności: - uchwały nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uchwały nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku; - uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 rok.