2012-07-17 12:51

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł (opcja call) wyemitowanych przez Bank w dniu 30 października 2007 r. („Emisja 2007”), o emisji których informował w raportach bieżących nr 43/2007 oraz 47/2007. Zrealizowanie opcji call w stosunku do Emisji 2007 jest uzależnione od uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). O uzyskaniu zgody KNF na wykonanie opcji call Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Bank informuje, iż w dniu 17 lipca 2012 r podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych („Nowa Emisja”) w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji Nowej Emisji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1.600.700.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy Prawo bankowe. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1.000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z Emisji 2007, w związku z zamierzanym wykonaniem opcji call w stosunku do Emisji 2007. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call w stosunku do Emisji 2007 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem opcji call w stosunku do Emisji 2007 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu Emisji 2007 i Nowej Emisji wynosił będzie 3.201.400.000 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należało będzie oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, której akcje są notowane na rynku regulowanym, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.