2006-12-19 08:48

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2006 r. Bank zawarł umowę kredytu konsorcjalnego z Kredytobiorcą, podmiotem zależnym od Klienta Banku. Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez konsorcjum dwunastu banków, w tym PKO BP SA, kredytu konsorcjalnego obejmującego transzę kredytu inwestycyjnego w wysokości 260 mln EUR (tj. 986.388.000 zł) oraz transzę kredytu obrotowego w wysokości 60 mln EUR (tj. 227.628.000 zł) z możliwością wykorzystania w PLN. Udział PKO BP SA w transzach wynosi odpowiednio 26 mln EUR (tj. 98.638.800 zł) i 6 mln EUR (tj. 22.762.800 zł). Okres kredytowania – do 31.12.2011. Oprocentowanie w/w kredytu oparte jest na stawce EURIBOR lub WIBOR dla transzy kredytu obrotowego wykorzystanego w złotych polskich, powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Kredytobiorcy. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Kredytobiorcy oraz zastawy rejestrowe. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem Banku i jego podmiotem zależnym (Kredytobiorcą) w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umowy wynosi 1.006,6 mln PLN. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku i jego podmiotem zależnym (Kredytobiorcą) spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem Banku: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem Banku w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.