2009-12-14 13:50

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) w załączeniu przesyła tekst Statutu PKO BP S.A. uwzględniający zmianę Statutu zarejestrowaną w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana Statutu PKO BP S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwały nr 40/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2009 r.: - dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Banku: „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

  1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000,
  2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000,
  3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.”

- dokonana zmiana treści § 6 ust. 1 Statutu Banku: „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

  1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000,
  2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000,
  3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,
  4. 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.”

Pliki do pobrania