2009-12-15 15:00

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2009 r. otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) zawiadomienie, iż w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP S.A., BGK posiada pakiet akcji PKO BP S.A. powodujący przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO BP S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, BGK posiada 128.102.731 akcji serii D PKO BP S.A. stanowiących 10,2482 % kapitału zakładowego PKO BP S.A. i uprawniających do wykonywania 128.102.731 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO BP S.A., stanowiących 10,2482 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z zawiadomieniem BGK nie posiadał akcji PKO BP S.A. przed podwyższeniem kapitału zakładowego PKO BP S.A. BGK nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w PKO BP S.A. w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od zawiadomienia.