2012-07-19 11:53

Podstawa prawna:

§ 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, iż dnia 18 lipca 2012 r. powziął wiadomość o Uchwale nr 711/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 18 lipca 2012 r., w której GPW stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Banku oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLPKO0000073” oraz w której postanawia wprowadzić z dniem 19 lipca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 197.500.000 akcji Banku, oznaczonych przez KDPW kodem „PLPKO0000073”.

Ponadto, dnia 18 lipca 2012 r. Bank powziął wiadomość o Uchwale nr 535/12 Zarządu KDPW z dnia 18 lipca 2012 r., w której postanowiono dokonać w dniu 19 lipca 2012 r. asymilacji 197.500.000 akcji Banku oznaczonych kodem „PLPKO0000073” z 740.000.000 akcjami Banku oznaczonymi kodem „PLPKO0000016”.

Akcje objęte asymilacją oznaczone są kodem „PLPKO0000016”. Akcje Banku w łącznej liczbie 1.250.000.000 sztuk obejmują, na dzień 19 lipca 2012 r.:

• 312.500.000 akcji imiennych zwykłych oznaczonych kodem „PLPKO0000024”,

• 937.500.000 akcji na okaziciela oznaczonych kodem „PLPKO0000016” (znajdują się w obrocie giełdowym).