2006-12-21 16:55

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2006 r. Bank zawarł umowę z Klientem Banku („Klient”), której przedmiotem jest udzielenie gwarancji zamknięcia emisji obligacji emitowanych przez Klienta, na następujących warunkach:

  • wartość nominalna obligacji objętych przez Bank wyniesie 1.100 mln PLN,
  • oprocentowanie obligacji będzie równe stawce oprocentowania WIBOR powiększonej o marżę Banku,
  • Klient będzie miał prawo do dokonania przedterminowego wykupu obligacji,
  • obligacje nie będą zabezpieczone,
  • wyemitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu,
  • umowa nie przewiduje kar umownych.

Umowa obowiązuje do 21.09.2007 roku. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.