2009-12-16 11:31

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął: 1) uchwałę nr 714/2009 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A., w której Zarząd GPW wyznaczył na 17 grudnia 2009 r. dzień ostatniego notowania 250.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPKO0000065; 2) uchwałę nr 715/2009 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A., w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 18 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku o wartości nominalnej 1 zł każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 grudnia 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPKO0000016.