2009-12-16 15:56

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którym w dniu 18 grudnia 2009 r. nastąpi rejestracja 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 715/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. (raport bieżący nr 57/2009). Przedmiotowe akcje zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLPKO0000016. Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 380/09 z dnia 5 października 2009 r. Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji PKOP BP S.A. o kodzie ISIN PLPKO0000016 wynosić będzie 740.000.000.