2011-08-23 20:24

Nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2011 r. otrzymał pismo od Skarbu Państwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, działających jako akcjonariusze Banku („Akcjonariusze Sprzedający”), informujące o zawieszeniu prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Banku w drodze ich oferty publicznej („Pismo”). Akcjonariusze Sprzedający zwrócili się z prośbą o zawieszenie przez Bank działań przygotowujących do tej sprzedaży oraz złożenie przez Bank wniosku o zawieszeniu postępowania administracyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego („KNF”) w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przygotowanego z związku ze sprzedażą akcji Banku. W związku z otrzymaniem Pisma Zarząd Banku w dniu 23 sierpnia 2011 r. podjął decyzję o zawieszeniu działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji Banku w drodze ich oferty publicznej oraz o wyrażeniu zgody na podpisanie w imieniu Banku i złożenie wniosku o zawieszenie toczącego się przed KNF postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Banku oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce („Oferta”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl) jak również na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.