2012-07-26 11:40

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 lipca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa o zbyciu przez Skarb Państwa znacznego pakietu akcji Banku, w wyniku czego nastąpiła zmiana posiadanej przez Skarb Państwa ogólnej liczby głosów w Banku. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Bank zawiadomienia w dniu 24 lipca 2012 r. w drodze transakcji pakietowych zostało zbytych 95.000.000 akcji Banku posiadanych przez Skarb Państwa. Przed przeprowadzeniem transakcji zbycia Skarb Państwa posiadał łącznie 512.406.277 akcji Banku dających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 40,99% w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Banku. W wyniku ww. transakcji zbycia akcji w dniu 24 lipca 2012 r. Skarb Państwa posiada 417.406.277 akcji Banku dających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowią 33,39% w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Banku. Ponadto, Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”), kontrolowany w całości przez Skarb Państwa posiada 128.102.731 akcji na okaziciela dających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowią 10,25% w kapitale zakładowym Banku oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Banku. Przed transakcją zbycia akcji, o której wyżej mowa, Skarb Państwa oraz BGK posiadały 640.509.008 akcji Banku dających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowiły 51,24% w kapitale zakładowym Banku oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Banku. Po transakcji zbycia akcji, o której wyżej mowa, Skarb Państwa oraz BGK posiadają 545.509.008 akcji Banku dających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Akcje te stanowią 43,64% w kapitale zakładowym Banku oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w Banku.