2006-12-22 16:55

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2006 r. Bank zawarł umowę odkupu od jednego z banków działających w Polsce wierzytelności przysługujących temu podmiotowi w stosunku do jednego z klientów Banku („Klient”). Wierzytelność ta przysługuje z tytułu wielowalutowego odnawialnego kredytu obrotowego, udzielonego Klientowi przez konsorcjum banków, w łącznej kwocie 800 mln EUR (3.053 mln zł). Przedmiotem umowy odkupu jest odkup wierzytelności w kwocie 20 mln EUR (76,3 mln zł), z możliwością wykorzystania w USD. W związku z zawarciem umowy odkupu Bank stał się stroną umowy kredytu udzielonego Klientowi przez konsorcjum banków. Okres kredytowania – do 29.11.2011. Kredyt posiada dwie opcje rocznego przedłużenia. Oprocentowanie w/w kredytu oparte jest na stawce EURIBOR lub LIBOR, powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Klienta. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu nie została zabezpieczona. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umowy wynosi 1.129 mln PLN. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.