2009-12-18 15:59

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2009 r. otrzymał od Skarbu Państwa zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie udziału spowodowane jest zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.000.000.000 zł do kwoty 1.250.000.000 zł w drodze emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda (‘Rejestracja"). Przed Rejestracją Skarb Państwa posiadał 512.406.927 akcji Spółki, stanowiących 51,24% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 51,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Rejestracji Skarb Państwa posiada 512.406.927 akcji Spółki, stanowiące 40,99% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 40,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. O zmianie struktury kapitału zakładowego PKO BP S.A. i przekroczeniu przez Banku Gospodarstwa Krajowego progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO BP S.A., Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 56/2009.