2011-08-29 17:40

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku ze zmianami w treści Statutu PKO Banku Polskiego S.A., wprowadzonymi uchwałą nr 26/2011 w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej publikuje w załączeniu ujednoliconą treść Statutu Banku.

Pliki do pobrania