2004-10-10 17:52

W dniu dzisiejszym Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna otrzymał informację, że Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie pkt. 2.8.2 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP S.A. podjął decyzję o zwiększeniu wartości Subtranszy Klientów Banku z kwoty 720.000.000 zł do kwoty 1.100.000.000 zł. W związku z powyższym, Zarząd PKO BP S.A. informuje o następujących zmianach w Prospekcie Emisyjnym PKO BP S.A.:

- w pkt.2.8.2 Rozdziału III Prospektu zdanie pierwsze akapitu 8 otrzymuje brzmienie:

W Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału wynoszącej 1.100.000.000 zł.

- w pkt 2.8.6.2 Rozdziału III zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

W Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie Sprzedaży, pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4 niniejszego Rozdziału wynoszącej 1.100.000.000 zł.