2007-02-01 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 marca 2007 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie. Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 lutego 2007 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 lutego 2007 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 21 - 26 lutego 2007 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 1 do 5 marca 2007 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.