2008-01-28 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd spółki PKO BP SA ("Bank") - zgodnie z informacją otrzymaną 28 stycznia 2008 r. od spółki PKO Inwestycje Sp. z o.o. ("PKO Inwestycje ") - podaje do wiadomości, że 24 stycznia 2008 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę pod firmą „WISŁOK Inwestycje” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka"). Założycielami Spółki są:

  • PKO Inwestycje - podmiot zależny od Banku oraz
  • Jedynka S.A.

PKO Inwestycje objął z dniem 24 stycznia 2008 r. 4.000 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 100 zł każdy. Objęte przez PKO Inwestycje udziały w Spółce stanowią 80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania prawa z 4.000 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, co stanowi 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Wyżej wymienione udziały zostały objęte przez PKO Inwestycje po ich wartości nominalnej za całkowitą kwotę 400.000 zł. Ich wartość w księgach PKO Inwestycje wynosi 400.000 zł. Pozostałe 1.000 udziałów w Spółce, stanowiące 20% kapitału zakładowego i uprawniające do 1.000 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, znajduje się w posiadaniu spółki Jedynka S.A. Objęcie przez PKO Inwestycje udziałów w Spółce zostało sfinansowane ze środków własnych PKO Inwestycje. PKO Inwestycje traktuje inwestycję w Spółkę jako inwestycję długoterminową. Udziały w Spółce objęte przez PKO Inwestycje stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Spółki.