2009-03-04 15:03

Podstawa prawna:
Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 kwietnia 2009 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie.
Porządek obrad

  1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  6. zamknięcie obrad.

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 marca 2009 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nieodebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 marca 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 25 do 28 marca 2009 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 1 kwietnia 2009 r. do 3 kwietnia 2009 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.