2010-01-27 18:15

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza PKO BP S.A. podjęła uchwałę powołującą Pana Jakuba Papierskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 kwietnia 2010 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Jakub Papierski został powołany do pełnienia wskazanej funkcji w PKO Bank Polski S.A. na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 r. Informacja o powołanym członku Zarządu: Jakub Papierski Jakub Papierski (lat 38) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz jest posiadaczem licencji Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku . W październiku 2003 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu. Jest członkiem Rady Nadzorczej TFI Allianz SA. W latach 2005-2009 Pan Jakub Papierski był Przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest Członkiem Rady Programowej. Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje, że Pan Jakub Papierski oświadczył iż: - od 1 kwietnia 2010 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A., - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej, - od 1 kwietnia 2010 r. nie będzie członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A., - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej, - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.