2011-03-14 12:19

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 lutego 2011 r. otrzymał od Skarbu Państwa – akcjonariusza Banku reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku lub o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie tej sprawy w jego porządku obrad („Wniosek Akcjonariusza”). Wniosek Akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („ZWZ”) lub zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy dotyczącej zmian Statutu Banku. Zgodnie z treścią Wniosku Akcjonariusza umieszczenie sprawy zmian Statutu Banku w porządku obrad ZWZ Banku lub zwołanie NWZ Banku i umieszczenie tych spraw w jego porządku obrad powinno nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wymaganego zgodnie z przepisami Prawa bankowego. W związku z otrzymanym Wnioskiem Akcjonariusza Bank wystąpił do KNF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dokonanie zmian Statutu Banku, o których mowa we Wniosku Akcjonariusza, z późniejszymi zmianami, i w dniu 14 marca 2011 r. otrzymał takie zezwolenie. W załączeniu Bank podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający proponowane zmiany. Właściwe projekty uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian Statutu Banku zostaną przekazane przez Bank do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych związanych z walnym zgromadzeniem spółki publicznej, w terminach określonych tymi przepisami. Niniejszy raport Bank przekazuje w związku ze zgłoszeniem w dniu 16 lutego 2011 r. do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej (raport bieżący nr 1/2011/OI), dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z tym zgłoszeniem, publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.

Pliki do pobrania