2014-01-20 17:58

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2014 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku („Klient”) oraz z podmiotem dominującym wobec Klienta  („Podmiot Dominujący”), który jest również klientem Banku, umowę o ustanowienie przez PKO Bank Polski SA limitu gwarancyjnego dla  Klienta do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł (zwaną dalej „Umową”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie Klienta:

  1. gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł. na rzecz generalnego wykonawcy infrastruktury przemysłowej, realizowanej na rzecz Klienta,
  1. gwarancji zapłaty za roboty budowlane realizowane na rzecz Klienta do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej.

Umowa  obowiązuje  przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci:

  1. poręczenia cywilnego przez Podmiot Dominujący do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji,
  2. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Klienta (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Podmiot Dominujący jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji).

Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym i innymi podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy  do dnia zawarcia Umowy włączając w to jej wartość wynosi ok. 3,1 mld PLN.

Umowa jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Klientem, Podmiotem Dominującym oraz podmiotami zależnymi od Podmiotu Dominującego w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej zawarcie.

Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż jej wartość spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia.