2011-10-19 16:19

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”). informuje, iż w raporcie bieżącym nr 68/2011: - jest: „Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny.” - winno być: „Przedmiotowy wyrok jest prawomocny. Od wyroku przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.”