2011-10-18 15:13

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”). informuje, iż wyrokiem z dnia 18 października 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości powództwo akcjonariusza Banku o uchylenie Uchwały Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (informacje w powyższej sprawie Bank przekazywał w raporcie bieżącym nr 38/2009 z dnia 18 września 2009 r. oraz raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.). Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny.