2005-04-07 22:37

Podstawa prawna: Paragraf 69 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W związku opublikowaniem w dniu 7.04.2005 r. raportu rocznego PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2004 r., PKO BP SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.