2010-01-29 14:24

Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski S.A.), zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w raporcie bieżącym nr 2/2010, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. za I kwartał 2010 r. – termin przekazania raportu: 17 maja 2010 r.
  • skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2010 r. – termin przekazania raportu: 26 sierpnia 2010 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. za III kwartał 2010 r. - termin przekazania raportu: 8 listopada 2010 r.

Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2010 r.